Tàn cuộc

Không biết phải làm gì trong tàn cuộc? Tìm hiểu kết thúc bằng cách chơi với stockfish.

Cách chiếu hết

Tìm hiểu các kỹ thuật tàn cuộc cơ bản.

Vua và Tốt trong tàn cuộc

Chiến thắng tàn cuộc chỉ với các quân Tốt trên bàn cờ

Tượng và các con Tốt

Tàn cuộc chỉ với các con Tượng và Tốt trên bàn cờ.

Các con Mã, Tượng và Tốt

Tàn cuộc với các con Mã, Tượng và Tốt.

Hai quân nhỏ chống lại một quân nhỏ

Hai quân nhỏ chống lại một quân nhỏ, có và không có con tốt.

Xe chống lại các con Tốt

Xe chống lại Tốt trong tàn cuộc

Xe chống lại các quân nhỏ

Xe chống lại các quân nhỏ trong tàn cuộc

Các quân nhỏ chống lại xe

Những quân nhỏ chống lại Xe trong tàn cuộc.

Hậu chống lại các con Tốt

Hậu chống lại Tốt trong tàn cuộc

các con Hậu và các con Tốt

các con Hậu và các con Tốt trong tàn cuộc

Hậu chống lại Xe

Hậu chống lại Xe

Hậu chống lại các quân nhỏ

Hậu chống lại các quân nhỏ