Hậu chống lại các con Tốt

Hậu chống lại Tốt trong tàn cuộc

Tàn cuộc

Theo quyển "Học cờ, hay là, tàn cuộc".

1 2 3 4 5 6 7 8

Hậu chống lại Tốt trong tàn cuộc