Chính sách bảo mật

Các chính sách bảo mật dịch ra sẽ chỉ được dùng như một nguồn thông tin không chính thức. Xin vui lòng đọc phiên bản tiếng Anh là phiên bản chính thức áp dụng cho trang web. Phiên bản tiếng Anh của chính sách bảo mật

Sửa đổi lần cuối: 2020-06-24

Giới thiệu

Listudy.org (“Listudy”) là một trang web cờ vua trực tuyến. Người dùng có thể tùy chọn đăng ký tài khoản; tuy nhiên, một số tính năng nhất định chỉ có sẵn cho người dùng đã đăng ký. Điều này là do Listudy cần thông tin cơ bản từ người dùng để hoạt động.

Chính sách bảo mật này sẽ nêu chi tiết:

  1. Những thông tin listudy thu thập
  2. Tại sao thông tin này được thu thập và cách nó được sử dụng
  3. Cách sử dụng cookie
  4. Quản lý thông tin của bạn
  5. Lưu trữ thông tin thu thập được
  6. Đóng tài khoản
  7. Các điều khoản khác

Những thông tin listudy thu thập

Thông tin mà Listudy thu thập:

Thông tin người dùng đã gửi

Nếu bạn tạo tài khoản, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp địa chỉ email. Địa chỉ email này không nhất thiết phải là địa chỉ email thực sự.

Thông tin kỹ thuật

Khi bạn truy cập Listudy, một số thông tin về yêu cầu được đăng nhập trên máy chủ. Thông tin này bao gồm thời gian yêu cầu, phương pháp HTTP, URI của yêu cầu, mã trạng thái do máy chủ tạo ra và người giới thiệu yêu cầu.

Tại sao thông tin này được thu thập và cách nó được sử dụng

Thông tin người dùng đã gửi

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật và được sử dụng để đăng nhập hoặc trong trường hợp bạn quên mật khẩu. Người kiểm duyệt có thể đặt địa chỉ email cho tài khoản để hỗ trợ khắc phục sự cố.

Thông tin kỹ thuật

Thông tin này được lưu trữ để phát hiện các cuộc tấn công và truy cập độc hại vào trang web.

Tiết lộ thông tin của bạn

Thông tin của bạn sẽ chỉ được tiết lộ nếu cần thiết về mặt pháp lý để làm như vậy. Ví dụ: nếu Listudy được lệnh giao thông tin của một người dùng nhất định hoặc nếu ai đó hack Listudy.

Nếu Listudy được bán, dữ liệu do người dùng cung cấp (như email, PGNS, nhận xét) sẽ được chuyển cho chủ sở hữu bên thứ ba mới.

Cookie

Cookie là một chuỗi văn bản mà Listudy lưu trữ trong trình duyệt của bạn để giữ cho bạn đăng nhập trong suốt các phiên và lưu tùy chọn trang web của bạn.

Quản lý thông tin của bạn

Bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa thông tin được cung cấp của người dùng bất cứ lúc nào.

Thông tin bạn xóa sẽ bị xóa khỏi trang web trực tiếp nhưng vẫn còn trong bản sao lưu của Listudy trong tối đa một năm.

Thông tin kỹ thuật của bạn cần thiết cho mục đích quản trị và không thể bị xóa.

Lưu trữ thông tin thu thập được

Thông tin thu thập được lưu trữ trên các máy chủ của Listudy, được lưu trữ bởi DigitalOcean.

Đóng tài khoản

Bạn có thể đóng tài khoản của mình bất cứ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì.

Gửi email cho tôi nếu bạn muốn đóng tài khoản của mình.

Các điều khoản khác

Listudy có thể thay đổi chính sách này theo quyết định của mình.