Bản ghi các thay đổi

2022-06-26

Allow promotion in own tactics, thanks to sampma309

2022-02-28

Added portugese translation

2021-11-11

Added vietnamese translation

2021-10-01

Làm cho fen có thể sao chép trên các trang tàn cuộc cũng như liên kết đến trang phân tích lichess để phân tích tablebase.

2021-08-15

Thanh tiến độ bài học

Đặt lại bài học

2021-04-11

Đã thêm trang Cám ơn bạn, Bản ghi các thay đổi, and Trang thông tin không hình

2021-04-10

Thêm Chiến thuật không hình