Hậu chống lại các quân nhỏ

Hậu chống lại các quân nhỏ

Tàn cuộc

Theo quyển "Học cờ, hay là, tàn cuộc".

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tập tàn cuộc với Hậu và quân nhỏ trên bàn cờ