Vua và Tốt trong tàn cuộc

Chiến thắng tàn cuộc chỉ với các quân Tốt trên bàn cờ

Tàn cuộc

Theo quyển "Học cờ, hay là, tàn cuộc".

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Phong cấp con tốt

1 2 3

Tốt trong tàn cuộc

1 2 3 4 5 6

Bắt Tốt qua đường

1 2

Đối vua

1 2 3

Chương này có tàn cuộc với Vua và Tốt. Nhiều ví dụ được lấy từ Capablancas "Nguyên tắc cơ bản về cờ vua".