Các quân nhỏ chống lại xe

Những quân nhỏ chống lại Xe trong tàn cuộc.

Tàn cuộc

Theo quyển "Học cờ, hay là, tàn cuộc".

1 2 3 4 5

các con tượng và/hoặc mã chống lại xe, có và không có con tốt.