Cách chiếu hết

Tìm hiểu các kỹ thuật tàn cuộc cơ bản.

Hậu

1 2 3 4 5 6 7

Xe

1 2 3 4 5 6 7 8

Tượng + Tượng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tượng + Mã

1 2 3 4 5 6 7 8

Chương này có tàn cuộc chiếu hết với vua, xe, tượng + mã và tượng + tượng.