Hai quân nhỏ chống lại một quân nhỏ

Hai quân nhỏ chống lại một quân nhỏ, có và không có con tốt.

Tàn cuộc

Theo quyển "Học cờ, hay là, tàn cuộc".

1 2 3 4 5 6 7 8

Hai chống lại một