Hậu chống lại Xe

Hậu chống lại Xe

Tàn cuộc

Theo quyển "Học cờ, hay là, tàn cuộc".

1 2 3 4 5 6 7 8

Vua và Hậu chống lại Vua và Xe

From the book "Analysis of the Chess Ending King and Queen against King and Rook".

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nguyên tắc cơ bản về cờ vua

Theo quyển Capablancas "Nguyên tắc cơ bản về cờ vua".

1 2 3

Tập tàn cuộc với Hậu và Xe