Elephant Gambit

Bàn cờ hiển thị Elephant Gambit với các nước đi 1. e4 e5 2. Nf3 d5 được chơi
Nội dung
Chơi chống lại Stockfish

The Elephant Gambit is considered unsound, but can be a surprise weapon against any unsuspecting white opponent.

Black gives up an important center pawn by playing d5.

Chơi chống lại Stockfish

Chơi Elephant Gambit
Chơi chống lại Elephant Gambit

Bạn có muốn thử Elephant Gambit? Tập khai cuộc này chống lại Stockfish.

Chơi chống lại Stockfish hoặc với quân trắng hoặc với đen và khám phá khai cuộc.