Chơi chống lại Stockfish

Mihail Marin

Learn from the Legends

In "Learn from the Legends" Mihail Marin gives analysis of the great chess games, explaining the ideas of the great masters of chess.

Được đề xuất bởi:
Daniel Naroditsky

Chơi chống lại Stockfish: học với động cơ cờ vua tốt nhất.

Stockfish là một trong những động cơ cờ vua tốt nhất hiện có. Và với sự trợ giúp của WebAssembly, động cơ bây giờ cũng có thể được thực hiện trực tuyến trong trình duyệt. Điều này có nghĩa là động cơ đang chạy trong trình duyệt của riêng bạn.

Cảm ơn các nhà phát triển của stockfish! Trang web stockfish chính thức

Cảm ơn Niklas Fiekas cho WebAssembly của Stockfish! stockfish.wasm