Hồ sơ của mattiasahlsen

mattiasahlsen đã là một thành viên kể từ khi 2020-12-19.

Bài học công cộng của mattiasahlsen

Slav Defense White

Practice Slav Defense.

Najdorf Black

Practice Najdorf variations from black's perspective.

Sicilian white

Practice sicilian defense from white's perspective.

Sicilian black

Practice sicilian defense from black's perspective.

Najdorf White

Practice Najdorf variations from white's perspective.

Slav Defense Black

Slav Defense for black.

Caro-kann Black

Practice Caro-kann defense as black.