Scotch Gambit

Bàn cờ hiển thị Scotch Gambit với các nước đi 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd4 4. Bc4 Bb4+ 5. c3 dxc3 6. bxc3 được chơi
Nội dung
Học khai cuộc
Chơi chống lại Stockfish

Các bài học về Scotch Gambit

Học Scotch Gambit sử dụng các bài học công cộng.

Scotch Opening Repertoire
216 của Zyrronn

Scotch Opening Repertoire

Scotch Gambit
32 của KaydenL3

These are some main lines for the Scotch Gambit

Scotch Gambit (Jedi Guide)
19 của wetfart600

In this study I cover some games and ideas in James Canty's Scotch Gambit playlist. sources: James Canty III | https://www.youtube.com/playlist?list=PL9VW7cVkVYCPkz1pzRLA6irFUiuwyHGxB Alex Fishbein | The Scotch Gambit: An Energetic and Aggressive System for White

Chơi chống lại Stockfish

Chơi Scotch Gambit
Chơi chống lại Scotch Gambit

Bạn có muốn thử Scotch Gambit? Tập khai cuộc này chống lại Stockfish.

Chơi chống lại Stockfish hoặc với quân trắng hoặc với đen và khám phá khai cuộc.