Bongcloud Attack

Bàn cờ hiển thị Bongcloud Attack với các nước đi 1. e4 e5 2. Ke2 được chơi
Nội dung
Chơi chống lại Stockfish

Even the world chess champion Magnus Carlsen has played the Bongcloud attack before, what are you waiting for?

Chơi chống lại Stockfish

Chơi Bongcloud Attack
Chơi chống lại Bongcloud Attack

Bạn có muốn thử Bongcloud Attack? Tập khai cuộc này chống lại Stockfish.

Chơi chống lại Stockfish hoặc với quân trắng hoặc với đen và khám phá khai cuộc.