Sách được đề xuất bởi Caleb Denby

Vladimir Vukovic

Art of Attack in Chess

The Art of Attack in Chess is a classic book written by Vladimir Vukovic. Once you have read this book, attacking your opponent's king will become second nature.

Được đề xuất bởi:
Daniel Naroditsky Caleb Denby