Hồ sơ của montri

montri đã là một thành viên kể từ khi 2021-01-12.

Bài học công cộng của montri

dit7ya's Sicilian as White

Sicilian White repertoire

Delayed Alapin Traps Jonathan Schrantz

https://lichess.org/study/Vdppicz6