Hồ sơ của Fernsage

Fernsage đã là một thành viên kể từ khi 2021-01-03.

Bài học công cộng của Fernsage

The Italian Game

Ideas and lines in the Italian Game